21 16 84 96 mail@janheiberg.dk

Styrk samarbejde og resultater i ledelsesgruppen

af | aug 23, 2022 | Ledelse

Du skal som leder af ledelsesgruppen sætte rammerne for at styrke jeres samarbejde og resultater i ledelsesgruppen.

Ledelsesgruppen er et vigtigt forum for at styrke trivsel og resultater. Der er brug for, at I hjælper hinanden.

Hvad er jeres roller som ledere?

I skal hver især som ledere tage fuldt ansvar for at skabe et godt samarbejde, hvor I deler resurser og støtter hinanden i svære sager. Det skal I forvente af jer selv og hinanden. Det gælder for ledelsesgrupper på samtlige niveauer og også for selvstyrende teams.

I skal ikke tage tillid og godt samarbejde for givet. Forvent, at der er udfordringer og kan opstå gnidninger i en gruppe af ledere, der er afhængige af hinanden. Det kan f.eks. skyldes delvist modstridende mål mellem forskellige dele af forretningen.

Hvorfor er godt samarbejde vigtigt for forretningen?

I skal have vigtige udfordringer og synspunkter frem i lyset, så I kan forholde jer til dem. Et vigtigt mål er at skabe et rum, hvor lederne kan støtte hinanden og få sparring på sager. Kort sagt: Hvor der er en samtale om ledelse og ikke kun om sager og drift. Forskning viser, at evnen til at være professionelt uenige er et vigtigt element i at finde skarpe løsninger.

Når I vil styrke ledelsesgruppen, så start med at forstå, hvad der er vigtigt for jer

I skal identificere, hvad der er særligt vigtigt for samarbejde og resultater i jeres ledelsesgruppe. I kan med fordel lave en klar og enkel aftale om spilleregler og fokuspunkter, der er vigtige for a) jeres samarbejde og b) jeres resultater.

Jeres dialoger og kvaliteten af dem er afgørende for jeres samarbejde og resultater i ledelsesgruppen. Lav klare aftaler og træn at have dialoger med høj kvalitet.

A. Samarbejdet først

I skal skabe en kultur, hvor lederne er trygge ved at tale om fejl og lære af fejlene. Du kan som leder af ledelsesgruppen gå foran med egne eksempler.

   • I skal sætte fokus på læring og på at blive dygtigere sammen. Lederne skal være trygge ved at tale om fejl og lære af dem. Du kan som leder af ledelsesgruppen gå foran med egne eksempler. Fokus på læring bidrager til at gøre det motiverende at indgå i ledelsesgruppen.
   • Dyrk evnen til at skabe en nuanceret forståelse af jeres udfordringer. Det betyder ikke, I skal lege djævlens advokat i tide og utide, men I skal turde forholde jer til og stille de svære spørgsmål til jer selv og hinanden. I skal samtidig undgå skjulte dagsordener.
   • I skal hjælpe hinanden med at prioritere og sætte grænser for ledelsesopgaven. Du har en særlig rolle som leder af gruppen for at sætte rammen og holde dialogerne tilpas fokuserede. Husk at give plads til pauser, grin og til at skabe relationer og lære hinanden at kende.
   • Ledere i trivsel oplever i højere grad, at deres nærmeste leder har fokus på deres udvikling som leder. Lederne har brug for at dele information. De har også brug for, at I prioriterer oplæring og løbende udvikling af lederne.

B. Dernæst resultaterne

I skal sørge for at spille hinanden gode. Det kræver en god ledelse af ledelsesgruppen, et skarpt fokus og veldrevne processer.

   • I skal sætte klare mål for jeres opgave og følge op på, om I lykkes med at skabe de resultater, I sætter jer for. Brug det til at prioritere, så I bruger tiden på de væsentligste sager og opgaver.
   • Hav fokus på processerne før, under og efter en beslutning. Det er med til at sikre høj kvalitet i beslutningerne, at I følger op på tidligere beslutninger og vurderer, hvad der er sket med implementeringen.
   • I skal skabe en engageret gruppe, der tror på sine egne evner til at lykkes. Det er en vigtig faktor for gruppers evne til at skabe resultater.
   • I skal hver især tage fuldt ansvar for samarbejdet i ledelsesgruppen, det gælder også i forhold til at komme velforberedte til møderne. Du har som leder af ledelsesgruppen en særlig rolle i at sikre, den fungerer godt. Det gælder også i at sikre, at formålet med sagerne fremstår klart, og at de er velforberedte.

I kan ikke arbejde med det hele på én gang, men I skal beslutte, hvad I skal have særligt fokus på.

Løft kvaliteten i jeres dialoger

Kvaliteten i jeres dialoger er afgørende for jeres samarbejde og resultater i ledelsesgruppen. Punkterne ovenfor beskriver en række væsentlige kriterier for, hvad der kendetegner høj kvalitet i dialogen.

Der findes gode metoder til at fremme dem i jeres dialoger på ledelsesmøder. De er væsentlige at kende til som leder og mødeleder. Det gælder på både fysiske, virtuelle og hybride møder. Vær særlig opmærksom på metoderne, når I arbejder hybridt og virtuelt.

   • Du skal som mødeleder bedrive styrende og støttende ledelse af mødet. Du har det primære ansvar for, at I har fremdrift, men også at der er tilpas plads til uformel dialog.
   • Vær tydelig i forventningerne til forberedelsen. Vær gerne nysgerrig på, hvordan det går med forberedelsen inden mødet for at synliggøre, at det er vigtigt.
   • Vær tydelig i rammesætningen af mødet. Hvad er formålet med mødet og de enkelte punkter. Hvad skal I særligt have fokus på undervejs på mødet? Sæt et klart fokus og hold den undervejs. Forklar kort, hvor I er i dagsordenen, og hvad der skal ske nu.
   • Sørg for at give plads til, at alle kommer til orde, fx ved at tage en runde på udvalgte tidspunkter. Det handler både om at give plads og om at ansvarliggøre deltagerne til at bidrage.
   • Brug refleksion aktivt undervejs fx ved at give 1-2 minutter til at reflektere for sig selv over en sag, når den er præsenteret, og inden du åbner for indlæg fra gruppen. Forskning viser, at det øger kvaliteten af dialogerne.
   • Brug fem minutter til sidst på at reflektere over, hvad I tager med jer fra mødet.

Skab en kultur for at følge op

Bed de enkelte ledere reflektere over, hvad I har aftalt, og hvad der – for dem at se – er vigtige opmærksomhedspunkter for at få det til at ske. Her skal de forholde sig til jeres fælles ansvar og deres egen rolle i det.

Kodeordet er at forpligte og ansvarliggøre jer selv og hinanden på jeres aftaler. I skal hellere indgå nogle få, men for jer væsentlige aftaler, som I holder, end mange aftaler I ikke får fulgt op på.

Vil du vide mere om, hvordan du styrker trivslen?
Denne artikel er den anden i en serie af tre artikler, der præsenterer tre forskellige værktøjer til at styrke trivslen.

Læs artikel nr. 1 i serien: Styrk din trivsel og resultater – og få hjælp til det af din nærmeste leder

Læs artikel nr. 3 i serien: Brug ledertrivsel strategisk til at løfte forretningen